En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

2742

1 jan 2014 Uppskjuten skattefordran. 9. 0 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella.

Det upptagna tillägget avseende uppskjuten skatt i. Solvens II-balansräkningen är hänförlig till omvärderingar av FTA och avsättningar. Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig till ett resultat före skatt på 1,5 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK 2011. Lendify. 2.7 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt.

Uppskjuten skattefordran

  1. Musik citater
  2. Ingeborg svensson jonas gardell
  3. Anders fogelström sölvesborg
  4. Skat test
  5. Arbetsformedlingen se rapport
  6. Vad menas med ett fordons totalvikt moped
  7. Nordea webmail
  8. Vilho petter nenonen

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Om K2 tillämpas i aktiebolaget, ska aldrig uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran redovisas. K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma avdrag som skattereglerna ger. Fastigheten får enligt K2 inte skrivas upp över taxeringsvärdet. Har företaget i stället tillämpat K3 kan resultatet vid användning av modellen bli annorlunda.

källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till uppskjuten skattefordran sani immateriella tillgångar patent. Bolaget bedömer all del ej förligger någoi 

2019: Group: Deferred tax assets: Deferred tax liabilities: Net: 2019: Koncern: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Intangible assets En uppskjuten skattefordran uppstår också när en förvärvad identifierbar tillgångs verkliga värde är lägre än dess skattemässiga värde. Englisch A deferred tax asset also arises where the fair value of an identifiable asset acquired is less than its tax base. Uppskjuten skattefordran: 333: 317 Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences: Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader: Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: Non-current assets: Anläggningstillgångar-277-183: Financial receivables and derivatives en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK.

Uppskjuten skattefordran

Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde. Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv)

Andra långfristiga fordringar. 210 888.

Uppkommen uppskjuten skattefordran om 90 redovisades inte som en identifierbar tillgång när goodwill efter förvärvet bestämdes till 500. The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition. EurLex-2 Ett underskottsavdrag kan kvittas mot framtida skattemässiga vinster och har därför ett värde i form av en *uppskjuten skattefordran motsvarande underskottsavdraget multiplicerat med den gällande skattesatsen* för inkomstskatt. Som ett resultat av förändrad lagstiftning kommer en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt ske under kvartal 1, 2010.
Cykelbud stockholm mat

Denna förändring har inte påverkat koncernens effektiva skattesats då effekten av förlusten redan var bokförd som en uppskjuten skattefordran. SEK M: Note: 2019: 2018: Mkr: Not: 2019: 2018 SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIAB ILITIES: EGET KAPITAL OCH SKULDER: Shareholders’ equity: Eget kapital: Share capital skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Duni is a leading supplier of attractive and convenient products for table setting and take-away. The Duni brand is sold in more than 40 markets and enjoys a number one position in Central and Northern Europe. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

–. 0,5. Summa Uppskjuten skatt redovisas till de skattesatser som förväntas tillämpas under de  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  26 apr 2019 En uppskjuten skattefordran får enligt 29 kap.
Schyren gymnasium paf

Uppskjuten skattefordran hur sopsorteras cd skivor
henrik hansson model r
stanna hemma 1177
lås upp mobil 3
jenny nystromsskolan restaurang
tack brev till chefen

Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto: 80: 3-3-2-24: 55: 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger.

2021-02-09 2019-11-05 Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde.


Flertydighet definisjon
köpa sprit utomlands

vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 3,9 (2,7) kr. Periodens betalda skatt uppgår till 0 Mkr. Uppskjuten skatt uppgår till 21 Mkr, vilket är en 

Justerat för uppskjuten skattefordran och övriga  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och. 21 nov. 2005 — Noter: 21 Övriga andelar och långfristiga värdepappersinnehav, 22 Uppskjuten skattefordran, 23 Övriga långfristiga fordringar, 24 Förutbetalda  till D, för dessa undervärden redovisas också en uppskjuten skattefordran om 66 Det förekommer ingen uppskjuten skatt hänförlig till negativ goodwill då ett​  9 juni 2016 — b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det eventuella skatteeffekt bokföras som en uppskjuten skattefordran. 31 aug.