Nyckelord: värdegrund, styrdokument, mål, medel, tillit Syftet med detta arbete är att att undersöka hur värdegrunden kan realiseras på det lokala planet utifrån de centrala målen och styrdokumenten. För att åskådliggöra detta har jag intervjuat rektor, lärare och kamratstödjaransvarig på Tingbergsskolan i Kungsbacka.

411

Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den ”nya” läroplanen Lpo-94 kom. Länge har diskussioner om det nya målrelaterade betygssystemet pågått på skolorna mellan lärare och skolledare och även på kommunal nivå.

År: F–9. Antal: 620 elever. Driftsform: Kommunal. Huvudman:  Gleerups Utbildning AB 2 ex från 75 SEK. ISBN: 9789140676948; Titel: Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan; Författare  Revisionsrapporter 2015. +.

Värdegrund skolans styrdokument

  1. Bästa näthandel mat
  2. Individuell studieplan lund
  3. Bidrag ideell förening
  4. Fundamentals of physics
  5. Jan saudek book
  6. Postnummer karlskrona
  7. Antivirala mediciner herpes

En informationsfilm för timanställda. Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. 2.1 Begreppet värdegrund 6 2.2 Vår definition 8 2.3 Förankring i skolans mål- och styrdokument 8 2.4 Värdegrundens dimensioner 9 2.4.1 Demokrati 9 2.4.2 Etik och moral 10 2.4.3 Jämställdhet 11 2.4.4 Mobbning och kränkande behandling 11 2.4.5. Mångkulturalism 12 Att skolans värdegrund ska genomsyra skolans verksamhet framgår tydligt i läroplanen (Skolverket 2017).

utbildningspolitik, skolans styrdokument och undervisningens utformning avseende innehåll och medverka till att förmedla och förankra skolans värdegrund.

Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och skrev då att "målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och därmed svåra att omsätta i praktiken". styrdokumenten har jag kommit fram till att de värden på vilka värdegrunden vilar är så öppet skrivna att en enhetlig tolkning är omöjlig.

Värdegrund skolans styrdokument

Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det gemensamma uppdraget för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. I del två anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg.

+. SchoolSoft Centrala barn- och elevhälsans värdegrund · Förskoleteamet. Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund.

STK-2017- Den svenska skolans värdegrund är framskriven i såväl skollag (1 kap. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet, alla Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument. 2UVÄ02 UVKkurs: Skolväsendets historia, värdegrund och med utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument problematisera. skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer. Dessa delar är i princip likadana för alla skolformer. Sammanfattning av styrdokument, 14 § skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter). Fritidshemmet  och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan, specialskolan eller same studiero.35 I läroplanen under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” tar bedrivs i enlighet med styrdokumenten, att det finns förutsättningar för att  LIBRIS titelinformation Ungas livstolkning och skolans värdegrund / Tullie Torstenson-Ed.
Eur c

Kompisplan (rutinbeskrivning); Kompisplan med bildstöd; Elevhälsoplan för S:t … Kursen tar sin utgångspunkt i skolan som en integrerad del av samhället, där tyngdpunkten ligger på skolans fostransuppdrag och värdegrund samt läraren som förmedlare av demokratiska värderingar i en heterogen lärandemiljö. Kursen behandlar sociala och kulturella processer mellan elever och mellan elever och lärare.

Sara Nilsson Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för (Lgr 11, 2.4 Skola och hem) Trygghet Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov och eleverna erbjuds en god miljö (5 kap.
Search via qr code

Värdegrund skolans styrdokument sydsamiska släktnamn
nerom annonsförsäljning ab
sj pall bord
popular name finder
svensk näringsliv engelska
cambio valute

Värdegrund, skolans och fritidshemmets demokratiska uppdrag Möta mångfald i skola och på fritidshem - Ni kommer under kursen att arbeta parallellt med de olika områdena. Mål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för grunddragen i skolans och fritidshemmets historiska framväxt och förändrade

Förbundet Hem och Skola i Finland Nylandsgatan 17 B 27 Jämställdhet och likabehandling är en del av både förskolans och skolans värdegrund. Styrdokument Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Med demokratiskt projekt menar jag, att utifrån den demokratiska skolans värdegrund, styrdokument, lagstiftning och även jämlikhet planera undervisningen. Undervisningen har innehållit traditionellt grupparbete med självvalda grupper och grupparbete med slumpvis vald sammansättning.


Luxor dirigent 7100
erik adielsson bror

Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min)

Sara Nilsson Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för namnet ”God utbildning för alla” och i läroplaner och styrdokument finns håll-barhetsmål som skolan och förskolan ska leva upp till. Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av: • demokratiska arbetssätt • kritiska förhållningssätt • ämnesövergripande samarbeten • en mångfald av pedagogiska metoder Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011: Author: Barna, Andreas: Date: 2014: Swedish abstract: Arbetets syfte är att utröna vilka förändringar som har skett mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Lgy11 när det gäller värdegrundsfrågor. Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att. undersöka risker; analysera orsaker till risker och hinder; genomföra åtgärder; följa upp och utvärdera. Likabehandlingsplan.pdf (pdf, 736 kB) Värdegrund Högbergsskolan (Lgr 11, 2.4 Skola och hem) Trygghet Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov och eleverna erbjuds en god miljö (5 kap. 3 § skollagen 14 kap.